PKO BP Finat

PKO BP Finat - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego

Dane rejestrowe

Dane dotyczące PKO BP Finat sp. z o.o.

Powiązania kapitałowe

Udziałowcy PKO BP Finat sp. z o.o. 

Ład korporacyjny

Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych