PKO Finat

PKO Finat - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi m.in firmom z sektora finansowego

Zarząd

Informacje o zarządzie Spółki

Dane rejestrowe

Dane dotyczące PKO Finat

Ład korporacyjny

Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Powiązania kapitałowe

Udziałowcy PKO Finat 

PPK w PKO Finat

Podstawowe informacje o możliwości integracji z aplikacjami PKO Finat w ramach PPK