PKO Finat

PKO Finat - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi m.in firmom z sektora finansowego

Dane rejestrowe

Dane dotyczące PKO Finat

Powiązania kapitałowe

Udziałowcy PKO Finat 

Ład korporacyjny

Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

PPK w PKO Finat

Podstawowe informacje o możliwości integracji z aplikacjami PKO Finat w ramach PPK