Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML)

PKO Finat wykonuje obowiązki AML wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”).

Realizując obowiązki wynikające z art. 53 Ustawy AML PKO Finat opracowało i wdrożyło wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz PKO Finat, jako instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, udostępniamy formularz, za pomocą którego osoby te mogą dokonać zgłoszenia naruszeń tych przepisów. Formularz zapewnia anonimowość zgłaszającego oraz zachowanie poufności w zakresie przekazanych informacji.

Formularz zgłoszeń

Drukuj