Nazwa:

PKO BP Finat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres siedziby:

ul Chmielna 89, 00-805 Warszawa

Kanały łączności:

tel.: +48 22 342 98 98, 
e-mail: biuro@finat.pl, http://www.finat.pl

Udziałowcy:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Reprezentacja:

Agnieszka Surmacka - Prezes Zarządu
Iwona Czułada - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Piotr Żochowski
Małgorzata Ryczek
Maciej Wyszoczarski
Paulina Strugała

Kapitał zakładowy:

32 612 300 PLN

 

Organ rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000005874
NIP: 5272267889
REGON: 016206692

Klienci: towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, towarzystwa ubezpieczeń na życie, banki, pośrednicy finansowi, firmy ubezpieczeniowe.

 

Drukuj