Nazwa:

PKO BP Finat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres siedziby:

ul Chmielna 89, 00-805 Warszawa

Kanały łączności:

tel.: +48 724 442 997
e-mail: biuro@finat.pl, http://www.finat.pl

Udziałowcy:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Reprezentacja:

Piotr Krawczyk

Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki 

Rada Nadzorcza:

Edyta Jordan
Piotr Krawczyk
Paweł Litwiński
Sebastian Szaładzińśki

Kapitał zakładowy:

32 612 300 PLN

Organ rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000005874
NIP: 5272267889
REGON: 016206692

Klienci: towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, towarzystwa ubezpieczeń na życie, banki, pośrednicy finansowi, firmy ubezpieczeniowe.

 

Drukuj