Informacja o przyjęciu do stosowania "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W PKO Finat sp. z o.o. stosowane są Zasady Ładu Korporacyjnego z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej z charakteru i specyfiki działalności Spółki z następującym odstępstwami:

1)    postanowienia Zasad Ładu Korporacyjnego odnoszące się do zasad współdziałania oraz uprawnień wielu udziałowców nie będą stosowane ze względu na fakt posiadania przez Spółkę jednego udziałowca (§ 8 ust. 4, § 9 ust. 6, § 10 ust. 3, § 11 ust. 3 oraz § 31 ust. 3).

2)    rozdział 9 Zasad Ładu Korporacyjnego, dotyczący zarządzania aktywami na ryzyko klienta, nie będzie stosowany z uwagi na nieprowadzenie przez Spółkę działalności w tym zakresie.

3)    §22 ust.1 i 2 Zasad Ładu Korporacyjnego dotyczący odpowiedniego udziału niezależnych członków Rady Nadzorczej nie będzie stosowany z uwagi na brak wspólników mniejszościowych w Spółce.

4)    w konsekwencji odstępstwa wskazanego w pkt 3 powyżej, nie będzie stosowana zasada określona w §21 ust.2 Zasad Ładu Korporacyjnego w zakresie uwzględniania kryterium niezależności przy wyborze przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Tekst Zasad Ładu Korporacyjnego dostępny jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

W dniu 31 marca 2022 r. Rada Nadzorcza PKO BP Finat sp. z o.o. podjęła uchwałę w sprawie oceny stosowania przez Spółkę Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła stosowanie Zasad w Spółce oraz podjęła decyzję o przekazaniu oceny najbliższemu Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Poniżej znajdują się następujące dokumenty do pobrania:

  • Informacja o realizowanej strategii podatkowej. 
  • Polityka informacyjna w PKO Finat sp. z o.o.
  • Schemat podstawowej struktury organizacyjnej PKO Finat sp. z o.o.                                     
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj