PKO Finat świadczy usługi agenta transferowego dla funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych.

W ramach usług agenta transferowego dla funduszy inwestycyjnych oferujemy realizację następujących zadań:

 • otwieranie, prowadzenie i obsługę rejestrów uczestników funduszy Inwestycyjnych,
 • obsługę telefoniczną (w tym system IVR),
 • obsługę funduszy i produktów różnych rodzajów, w tym PPE i PPK,
 • parametryczny system pobierania opłat,
 • prowadzenie rejestru dystrybutorów i sprzedawców,
 • obsługę punktów dystrybucji, zarówno za pośrednictwem systemu on-line przygotowanego przez PKO Finat jak i za pośrednictwem dedykowanych interfejsów,
 • zapewnienie komunikacji do i od uczestników funduszy,
 • obsługę rozliczeniową funduszy,
 • obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • przygotowanie raportów oraz sprawozdań,
 • obsługę uczestników funduszy za pośrednictwem Internetu,
 • prowadzenie archiwum papierowego i elektronicznego.

Filozofią naszego działania jest indywidualne podejście do każdego z naszych Klientów działających w różnych środowiskach biznesowych. TFI może oczekiwać od strony PKO Finat indywidualnego dostosowania funkcjonalności Agenta Transferowego do swoich potrzeb.

PKO Finat świadczy usługi obejmujące prowadzenie ksiąg rachunkowych dla funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. W ramach usługi PKO Finat obsługuje fundusze wielowalutowe, fundusze oferujące wiele klas jednostek oraz fundusze w strukturze parasolowej z wydzielonymi subfunduszami.

Zakres oferowanych przez nas usług księgowości funduszy:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i ustalanie wartości aktywów funduszu oraz ustalanie wyniku z operacji

Prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu odbywa się według obowiązujących standardów rachunkowości. Aktywa funduszu oraz zobowiązania ustala się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem funduszu oraz polityką rachunkowości otrzymanych zgodnie z procedurami przekazywania danych księgowych, ustalonymi pomiędzy PKO Finat, Klientem oraz podmiotami zaangażowanymi w obsługę funduszu.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje przede wszystkim:

 • kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu (prowadzenie księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych),
 • ewidencję zawartych przez fundusz transakcji,
 • ewidencję wszystkich ustalonych rezerw, kosztów oraz przychodów funduszu,
 • ewidencję wyceny składników portfela inwestycyjnego funduszu,
 • ewidencję rozliczeń finansowych funduszu.

Ustalanie wartości aktywów netto (WAN) oraz WAN na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny

PKO Finat jest przygotowany do ustalania wartości aktywów i aktywów netto funduszu w dowolnie wskazanej przez Klienta częstotliwości z uwzględnieniem wymogów statutowych oraz prawnych.

Nasze usługi obejmują ustalanie wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na rożne typy/serie jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w przypadku obsługi funduszy o wielu klasach  jednostek uczestnictwa lub seriach certyfikatów inwestycyjnych.

Rekoncyliacja wartości aktywów, aktywów netto oraz aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa/certyfikat inwestycyjny z depozytariuszem

PKO Finat świadcząc usługi księgowości funduszy, prowadzi z depozytariuszem uzgodnienia stanów ksiąg rachunkowych funduszu będących podstawą obliczenia WAN oraz WAN przypadający na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny w zakresie i terminach przewidzianych w statucie funduszu oraz w innych terminach indywidualnie ustalonych w procedurach współpracy.

Kontrola limitów inwestycyjnych

PKO Finat w ramach świadczenia usług weryfikuje dostosowanie polityki inwestycyjnej funduszu do limitów inwestycyjnych nałożonych przepisami prawa i statutem funduszu. W razie potrzeby dostarcza Klientowi dane/raporty niezbędne do sporządzenia informacji dla KNF.

Nadzorowanie rozliczeń pieniężnych funduszu

Nasze usługi obejmują:

 • potwierdzanie wszystkich transakcji zawartych przez fundusz z depozytariuszem oraz kwalifikowanie ich do danego dnia wyceny,
 • nadzorowanie terminowości i prawidłowości rozliczeń transakcji zawartych na rynkach kapitałowych oraz pieniężnych,
 • przygotowywanie i przesyłanie w terminach indywidualnie uzgodnionych z klientem projekcji płynności funduszu – Cash flow,
 • dokonywanie w imieniu Klienta płatności zobowiązań i wykonywanie innych przelewów środków pieniężnych z rachunków funduszu,
 • weryfikacja stanów rachunków papierów wartościowych oraz pieniężnych,
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi w tym wystawianie deklaracji podatkowych w zakresie ustalonym w zasadach współpracy.

 Sprawozdawczość zarządcza

Usługa obejmuje sporządzanie na każdy dzień wyceny raportów bieżących na potrzeby TFI, które w szczególności obejmują informacje o:

 • zestawieniach sald ksiąg rachunkowych funduszu,
 • zestawieniach ilościowo-wartościowych składników portfela inwestycyjnego funduszu,
 • informacje o wartości aktywów netto i aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny,
 • informacje o wysokości limitów inwestycyjnych.

Terminy przekazywania i szczegółowy zakres innych raportów z działalności funduszu przygotowywanych na potrzeby Towarzystwa pozostają do uzgodnienia.

Sprawozdawczość ustawowa

W ramach sprawozdawczości PKO Finat sporządza:

 • kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania finansowe funduszu w formacie wymaganym przez przepisy prawa oraz Komisję Nadzoru Finansowego,
 • sprawozdania sporządzane na potrzeby NBP,
 • prowadzi rejestr transakcji wymagany odpowiednimi przepisami prawa.

Udostępnienie ksiąg rachunkowych funduszu do badania lub kontroli

W przypadku wystąpienia konieczności skontrolowania lub badania przez Klienta, audytora lub inny urząd uprawniony do kontroli  prowadzonych ksiąg rachunkowych funduszu PKO Finat umożliwia dostęp do zapisów ksiąg rachunkowych w możliwie najkrótszym czasie od powiadomienia o planowanej kontroli czy badaniu.

W ramach usługi PKO Finat oferuje stałą współpracę z biegłym rewidentem w okresowym przeglądzie/ badaniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych funduszu.

W ramach czynności pomocniczych w zakresie ewidencji uczestników FIZ realizujemy następujące usługi:

 • wprowadzanie, przetwarzanie i przechowywanie wszelkich oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w funduszu i innych informacji dotyczących uczestników funduszu lub certyfikatów przekazywanych do PKO Finat,
 • ewidencjonowanie danych identyfikacyjnych uczestników funduszu i osób uprawnionych do reprezentacji uczestnika oraz wszelkich zmian w tym zakresie,
 • wprowadzanie danych dotyczących certyfikatów posiadanych przez uczestników,
 • sporządzanie i wysyłanie zaświadczeń o wpisaniu certyfikatów w Ewidencji Uczestników Funduszu oraz potwierdzeń dotyczących umorzenia certyfikatów, w tym przeniesienie praw,
 • sporządzanie i wysyłanie do depozytariusza dyspozycji przelewów, wypłaty dochodów uczestnikom oraz żądań wykupu certyfikatów,
 • realizację czynności związanych z obliczaniem i ewidencjonowaniem:

- opłat pobieranych przez Towarzystwo w związku z obsługą żądań wykupu certyfikatów oraz innych opłat pobieranych przez Towarzystwo na podstawie statutu lub na podstawie umowy zawartej pomiędzy funduszem a uczestnikiem,

- liczby certyfikatów emitowanych i wykupywanych przez fundusz,

 • realizację na rzecz funduszu czynności wspomagających realizację obowiązków funduszu, jako płatnika podatku, nałożonych przepisami prawa.

PKO Finat administruje Ewidencją Dystrybutorów i Sprzedawców w zakresie przyjmowania, weryfikacji, rejestrowania, przetwarzania, przechowywania danych sprzedawców i dystrybutorów oraz aktualizacji tych danych na podstawie informacji przekazywanych przez Towarzystwo do PKO Finat.

Drukuj