Agent transferowy, inaczej agent obsługujący, to podmiot świadczący usługi finansowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnychpowszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych.

Zlecenie usług agentowi transferowemu zwykle zależy od wielkości spółki, ilości przeprowadzanych przez nią transakcji, jak również od posiadania odpowiednich zasobów wewnątrz firmy.

W skład usług oferowanych przez agentów transferowych wchodzą  m.in.: obsługa  rozliczeń związanych z wpłatami i wypłatami z funduszu, w szczególności przeliczanie  środków wpłaconych przez klientów na jednostki uczestnictwa, przeliczanie odkupywanych i zbywanych jednostek uczestnictwa oraz przyjmowanie i realizacja innych dyspozycji uczestników funduszy. Podstawowym zadaniem agenta transferowego jest jednak prowadzenie rejestru uczestników funduszy inwestycyjnych, członków funduszy emerytalnych oraz ubezpieczonych w funduszach kapitałowych. Rejestr stanowi zapis księgowy wszystkich zdarzeń dotyczących udziału klientów w funduszu, ich danych osobowych i teleadresowych oraz informacji o wszystkich transakcjach, takich jak: data nabycia, liczba i cena nabycia jednostek uczestnictwa, opłaty, data odkupienia, pobrane podatki itd. Zgodnie z przepisami prawa rejestr stanowi element ksiąg funduszu, który zawiera dane analityczne w zakresie kapitału wpłaconego.

Agent transferowy stanowi dodatkowo wsparcie w wykonywaniu kluczowych czynności, związanych z obsługą klientów towarzystw, np.:

  • obsługa reklamacji,
  • udostępnianie systemów informatycznych dla uczestników i dystrybutorów,
  • obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
  • archiwizacja dokumentacji.
Drukuj