W ramach usług agenta transferowego dla ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferujemy:

 • prowadzenie rachunków udziałów ubezpieczonych:
 1. naliczanie i pobieranie opłat oraz podatków od dochodów kapitałowych,
 2. aktualizowanie liczby udziałów jednostkowych na rachunkach udziałów ubezpieczonych,
 3. obsługę i rozliczanie wpłat składek,
 4. monitorowanie płatności składek i wartości rachunków udziałów,
 5. realizację dyspozycji finansowych na rachunkach udziałów ubezpieczonych, (np. dożycie końca okresu odpowiedzialności, wykupy, obsługa cesji) oraz dyspozycji niefinansowych,
 • raportowanie do Towarzystwa i dystrybutorów,
 • obsługę rachunków bankowych (zakładamy i autoryzujemy przelewy, obsługujemy płatności masowe, kontrolujemy przepływ środków i salda rachunków bankowych).
 • obsługę procesu wymiany plikowej zleceń, dyspozycji i informacji z zewnętrznymi aplikacjami Towarzystwa lub dystrybutorów,
 • prowadzenie rejestru transakcji raportowanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w związku z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Usługa obejmuje:
 1. rejestrację Beneficjentów Rzeczywistych oraz weryfikację udziału PEP w transakcjach,
 2. rejestrację transakcji ponad progowych, podejrzanych i powiązanych,
 3. weryfikację transakcji w oparciu o listy restrykcyjne,
 4. automatyczną analizę transakcji w oparciu o macierz ryzyka,
 5. sporządzanie raportów dla Towarzystwa i dla GIIF,
 • obsługę i wyjaśnianie dyspozycji wadliwych,
 • archiwizację dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej
 • wysyłkę korespondencji, w tym m.in.:
 1. potwierdzenia realizacji dyspozycji wypłaty, wykupu,
 2. certyfikaty,
 3. informacje o wejściu w okres prolongaty,
 4. informacje o bezskutecznym upływie okresu prolongaty,
 5. informacje o przyjęciu cesji,
 6. informacje o obniżeniu, podwyższeniu wysokości składki bieżącej,
 7. informacje o braku możliwości wykonania dyspozycji,
 8. informacje roczne.

W ramach obsługi Ubezpieczeniowych Funduszy kapitałowych wykorzystujemy nasz autorski system informatyczny AT UFK.

W ramach usług prowadzenia księgowości funduszy dla ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferujemy:

 • ustalanie wartości aktywów netto (WAN),
 • współpracę z podmiotem zarządzającym portfelami inwestycyjnymi,
 • współpracę z depozytariuszem,
 • przygotowywanie rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych,
 • pełne raportowanie na potrzeby Towarzystwa, organów nadzoru i podmiotów, z którymi współpracuje Towarzystwo.
Drukuj