Usługi dla OFE i DFE

 

Agent transferowy

Bazując na nowoczesnym systemie informatycznym, infrastrukturze komputerowej, telefonicznej i profesjonalnych urządzeniach do obsługi korespondencji, a także korzystając z fachowej wiedzy naszych pracowników, w ramach usług agenta transferowego dla funduszy emerytalnych oferujemy realizację następujących zadań:

 • prowadzenie rejestru członków funduszu,
 • obsługę korespondencji,
 • obsługę telefoniczną klientów funduszu,
 • obsługę i prowadzenie postępowań reklamacyjnych i wyjaśniających,
 • kontakty z podmiotami zewnętrznymi określonymi przez ustawę,
 • obsługę aplikacji internetowych dla członków funduszu,

Dodatkowo zalety wynikające z usług realizowanych przez PKO Finat to:

 • Podniesienie jakości świadczonych usług. System AT jest systematycznie rozwijany. Zawiera on wiele oryginalnych rozwiązań przydatnych w bieżącej pracy PTE. Daje to unikatową na rynku agentów transferowych możliwość dostosowania dużego systemu informatycznego do indywidualnych potrzeb PTE. Szczególne znaczenie ma to w związku z udostępnieniem systemu dla pracowników Towarzystwa.
 • Dostęp do nowoczesnej technologii bez konieczności ponoszenia znacznych nakładów inwestycyjnych. Decydując się na współpracę z PKO Finat macie Państwo pewność, że korzystacie z nowoczesnych technologii, których koszt zakupu i utrzymania ponosi PKO Finat, a Państwo ponosicie jedynie koszty świadczonych usług proporcjonalnie do skali działalności.
 • Dostęp do wiedzy i doświadczenia specjalistów zatrudnionych w PKO Finat. Nasi specjaliści pracują na Państwa rzecz w wymiarze określonym przez postawione zadania. Taka organizacja pracy jest dużo tańsza niż bezpośrednie zatrudnienie zespołu specjalistów oraz utrzymywanie kosztownych stanowisk pracy.

 

Księgowość funduszy

Nasi pracownicy mają duże doświadczenie w zakresie księgowości funduszy. Dedykowany zespół specjalistów zapewnia profesjonalne prowadzenie ksiąg finansowych funduszy zgodne z przepisami prawa i szczegółowymi procedurami ustalanymi indywidualnie z Klientem.

PKO Finat oferuje przygotowywanie polityki rachunkowości funduszu oraz procedur operacyjnych (zasad współpracy), uzgadnianie ich z depozytariuszem i towarzystwem oraz ich bieżącą aktualizację.

Zapewniamy wysoki standard świadczonych usług, bezpieczeństwo oraz elastyczność i otwartość na  indywidualne wymagania i propozycje Klientów.

Do realizacji powierzonych zadań wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie, sprzęt i rozwiązania. Przykładamy dużo uwagi do kształcenia pracowników, zarówno w zakresie stosowanych technologii, jak i w zakresie rozszerzania wiedzy biznesowej.

Dbamy o bezpieczeństwo powierzonych nam danych, prowadzimy elektronicznie i papierowo archiwa operacji dziennych. Szczególnie uważamy na operacje korekt i inne operacje awaryjne. Prowadzimy  dokumentację związaną z ochroną danych osobowych, m.in. wdrażamy szczegółowe procedury dotyczące ochrony dostępu do danych.

Zakres oferowanych przez nas usług księgowości funduszy:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i ustalanie wartości aktywów netto (WAN),

Prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu odbywa się według obowiązujących standardów rachunkowości. Aktywa funduszu oraz zobowiązania ustala się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem funduszu oraz polityką rachunkowości otrzymanych zgodnie z procedurami przekazywania danych księgowych, ustalonymi pomiędzy PKO Finat, Klientem oraz podmiotami zaangażowanymi w obsługę funduszu.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje przede wszystkim:

 • kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu (prowadzenie księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych),
 • ewidencję zawartych przez fundusz transakcji,
 • ewidencję wszystkich ustalonych rezerw, kosztów oraz przychodów funduszu,
 • ewidencję wyceny składników portfela inwestycyjnego funduszu,
 • ewidencję rozliczeń finansowych funduszu.

Ustalanie wartości aktywów netto (WAN) oraz WAN na jednostkę rozrachnukową lub certyfikat inwestycyjny

PKO Finat jest przygotowany do ustalania wartości aktywów i aktywów netto funduszu w dowolnie ustalonej przez Klienta częstotliwości z uwzględnieniem wymogów statutowych oraz prawnych.

Nasze usługi obejmują ustalanie wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na rożne typy/serie jednostek rozrachunkowych lub certyfikatów inwestycyjnych w przypadku obsługi funduszy o wielu klasach jednostek rozrachunkowych lub seriach certyfikatów inwestycyjnych.

Rekoncyliacja wartości aktywów, aktywów netto oraz aktywów netto przypadających na jednostkę rozrachunkową/certyfikat inwestycyjny z depozytariuszem

PKO Finat, świadcząc usługi księgowości funduszy, prowadzi z depozytariuszem uzgodnienia stanów ksiąg rachunkowych funduszu będących podstawą obliczenia WAN oraz WAN przypadający na jednostkę rozrachunkową lub certyfikat inwestycyjny w zakresie i terminach przewidzianych w statucie funduszu oraz w innych terminach indywidualnie ustalonych w procedurach współpracy.

Kontrola limitów inwestycyjnych

PKO Finat w ramach świadczenia usług weryfikuje dostosowanie polityki inwestycyjnej funduszu do limitów inwestycyjnych nałożonych przepisami prawa i statutem funduszu. W razie potrzeby dostarcza Klientowi dane/raporty niezbędne do sporządzenia informacji dla KNF.

Nadzorowanie rozliczeń pieniężnych funduszu

Nasze usługi obejmują:

 • potwierdzanie wszystkich transakcji zawartych przez fundusz z depozytariuszem oraz kwalifikowanie ich do danego dnia wyceny,
 • nadzorowanie terminowości i prawidłowości rozliczeń transakcji zawartych na rynkach kapitałowych oraz pieniężnych,
 • przygotowywanie i przesyłanie w terminach indywidualnie uzgodnionych z klientem projekcji płynności funduszu – Cash flow,
 • dokonywanie w imieniu Klienta płatności zobowiązań i wykonywanie innych przelewów środków pieniężnych z rachunków funduszu,
 • weryfikacja stanów rachunków papierów wartościowych oraz pieniężnych,
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi w tym wystawianie deklaracji podatkowych w zakresie ustalonym w zasadach współpracy.

Sprawozdawczość zarządcza

Usługa obejmuje sporządzanie na każdy dzień wyceny raportówbieżących na potrzeby PTE, które w szczególności obejmują informacje o:

 • zestawieniach sald ksiąg rachunkowych funduszu,
 • zestawieniach ilościowo-wartościowych składników portfela inwestycyjnego funduszu,
 • informacje o wartości aktywów netto i aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny,
 • informacje o wysokości limitów inwestycyjnych.

Terminy przekazywania i szczegółowy zakres innych raportów z działalności funduszu przygotowywanych na potrzeby Towarzystwa pozostają do uzgodnienia.

Sprawozdawczość ustawowa

W ramach sprawozdawczości PKO Finat sporządza:

 • kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania finansowe funduszu w formacie wymaganym przez przepisy prawa oraz Komisję Nadzoru Finansowego,
 • sprawozdania sporządzane na potrzeby NBP,
 • prowadzi rejestr transakcji wymagany odpowiednimi przepisami prawa.

Udostępnienie ksiąg rachunkowych funduszu do badania lub kontroli

W przypadku wystąpienia konieczności skontrolowania lub badania przez Klienta, Audytora  lub inny Urząd uprawniony do kontroli  prowadzonych ksiąg rachunkowych funduszu PKO Finat umożliwia dostęp do zapisów ksiąg rachunkowych w możliwie najkrótszym czasie od powiadomienia o planowanej kontroli czy badaniu.

W ramach usługi PKO Finat  oferuje stałą współpracę z biegłym rewidentem w okresowym przeglądzie/ badaniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych funduszu.

Drukuj