Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-019) przy ul. Grójeckiej 5 (PKO Finat).

Dane kontaktowe

Możesz skontaktować się z PKO Finat poprzez adres email: rekrutacja@finat.pl lub pisemnie (adres siedziby PKO Finat). PKO Finat wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez email: iod_finat@finat.pl lub pisemnie (adres siedziby PKO Finat). Z inspektorem możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

PKO Finat przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

  • prowadzania obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych;
  • archiwizacyjnym i statystycznym;
  • zapewnienia bezpieczeństwa usług i danych, w tym wyjaśniania okoliczności nieprawidłowego korzystania z usług;
  • wykonywania obowiązków wskazanych przepisami prawa;
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  • przepis prawa – dla obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych w zakresie określonym w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy Kodeks pracy;
  • zgoda – dla obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych w zakresie jaki nie wynika z tych przepisów;
  • uzasadniony interes administratora – dla zapewnienia bezpieczeństwa usług i danych, w tym wyjaśniania okoliczności nieprawidłowego korzystania z usług, celów archiwizacyjnych i statystycznych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Okres przechowywania danych

PKO Finat przechowuje Twoje dane osobowe dla celów obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 8 lat od daty otrzymania aplikacji rekrutacyjnej lub do chwili wycofania przez Ciebie zgody. Okresowo możemy Cię pytać o ponowne wyrażenie (przedłużenie) zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tych celach.

Przechowywanie danych i odbiorcy danych

W zakresie w jakim wyraziłeś na to zgodę, PKO Finat przekazuje Twoje dane osobowe podmiotom z Grupy Kapitałowej PKO BP S.A.* oraz innym podmiotom, dla których PKO Finat świadczy usługi dostarczania zasobów ludzkich, do celów obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych oraz do celów marketingu bezpośredniego ich własnych produktów i usług, w tym profilowania w celu poznania Twoich potrzeb.

Ponadto PKO Finat przekazuje Twoje dane osobowe dostawcom i podwykonawcom, którzy przetwarzają dane osobowe na zlecenie PKO Finat (m.in. podmiotom, na rzecz których PKO Finat świadczy usługi dostarczania zasobów ludzkich, czy dostawcom usług IT) – przy czym takie podmioty przetwarzają Twoje dane na podstawie umowy z PKO Finat i wyłącznie zgodnie z poleceniami PKO Finat.

*Lista podmiotów dostępna jest pod adresem: https://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/spolki-w-grupie-pko/

Twoje prawa

Masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, czy ograniczenia przetwarzania. Ponadto, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda masz prawo do:

  • wycofania zgody - wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
  • przeniesienia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od PKO Finat swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W sytuacjach przewidzianych prawem oraz w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu PKO Finat, masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

W celu skorzystania z powyższych praw możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych.

Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych.

Obowiązek podania danych i skutki ich niepodania

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym. Bez podania tych danych nie możesz wziąć udziału w obecnym lub przyszłych procesach rekrutacyjnych. Podanie innych danych w tych celach jest dobrowolne.

 

Drukuj