2024-03-05

Rada Nadzorcza PKO BP Finat sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PKO BP Finat sp. z o.o. oraz Członków Zarządu PKO BP Finat sp. z o.o.

Zgłoszenia kandydatów zawierające:

  1. notkę biograficzną i CV wraz z danymi kontaktowymi (w tym adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr kontaktowy telefonu) oraz
  2. wstępny formularz,

zaadresowane do Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO BP Finat sp. z o.o., należy złożyć w terminie nie później niż do dnia 22 marca 2024 r. do godziny 10.00.

Zgłoszenia na stanowiska Prezesa Zarządu PKO BP Finat sp. z o.o. oraz Członka Zarządu PKO BP Finat sp. z o.o. wraz z powyższym załącznikiem należy złożyć:

  1. w formie papierowej w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Chmielnej 89, w Sekretariacie Spółki czynnym w godzinach 8-16, w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu / członka Zarządu PKO BP Finat sp. z o.o.”,
  2. w formie papierowej pocztą na adres Spółki: PKO BP Finat sp. z o.o., Sekretariat Spółki, ul. Chmielna 89, 00-805 Warszawa, w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PrezesaZarządu / członka Zarządu PKO BP Finat sp. z o.o.”,
  3. w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej: zgloszenia.konkurs@finat.pl

Zasady postępowania kwalifikacyjnego wraz z ogłoszeniem na dane stanowisko (zawierające szczegóły dotyczące wymagań wobec kandydatów, koniecznej dokumentacji oraz przebiegu postępowania) przyjęte przez Radę Nadzorczą PKO BP Finat sp. z o.o. - zostały zawarte w załącznikach do niniejszego postępowania:

  1. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego
  2. Ogłoszenie na stanowiska Prezesa i Członków Zarządu PKO BP FINAT sp. z o.o.

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego upoważniona osoba działająca w imieniu Spółki może kontaktować się z kandydatami w celu wezwania ich do złożenia dodatkowych dokumentów lub przedłożenia dodatkowych informacji.