W ramach usług prowadzenia księgowości funduszy dla ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferujemy:

  • ustalanie wartości aktywów netto (WAN),
  • współpracę z podmiotem zarządzającym portfelami inwestycyjnymi,
  • współpracę z Depozytariuszem,
  • przygotowywanie rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych,
  • pełne raportowanie na potrzeby Towarzystwa, organów nadzoru i podmiotów, z którymi współpracuje Towarzystwo.
Drukuj