PKO Finat świadczy usługi obejmujące prowadzenie ksiąg rachunkowych dla funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. W ramach usługi PKO Finat obsługuje fundusze wielowalutowe, fundusze oferujące wiele klas jednostek oraz fundusze w strukturze parasolowej z wydzielonymi subfunduszami.

Do realizacji powierzonych zadań używamy najnowocześniejszych technologii, sprzętu i rozwiązań. Przykładamy dużo uwagi do kształcenia pracowników zarówno w zakresie stosowanych technologii, jak i w zakresie rozszerzania wiedzy biznesowej.

Dbamy o bezpieczeństwo powierzonych nam danych, prowadzimy elektronicznie i papierowo archiwa operacji dziennych. Szczególną troską otaczamy operacje korekt i inne operacje awaryjne. Prowadzimy  dokumentację związaną z ochroną danych osobowych, m.in. wdrażamy szczegółowe procedury dotyczące ochrony dostępu do danych.

 

Zakres oferowanych przez nas usług księgowości funduszy:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i ustalanie wartości aktywów funduszu oraz ustalanie wyniku z operacji

Prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu odbywa się według obowiązujących standardów rachunkowości. Aktywa funduszu oraz zobowiązania ustala się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem funduszu oraz polityką rachunkowości otrzymanych zgodnie z procedurami przekazywania danych księgowych, ustalonymi pomiędzy Finat, Klientem oraz podmiotami zaangażowanymi w obsługę funduszu.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje przede wszystkim:

 • kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu (prowadzenie księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych),
 • ewidencję zawartych przez fundusz transakcji,
 • ewidencję wszystkich ustalonych rezerw, kosztów oraz przychodów funduszu,
 • ewidencję wyceny składników portfela inwestycyjnego funduszu,
 • ewidencję rozliczeń finansowych funduszu.

Ustalanie wartości aktywów netto (WAN) oraz WAN na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny

PKO Finat jest przygotowany do ustalania wartości aktywów i aktywów netto funduszu w dowolnie wskazanej przez Klienta częstotliwości z uwzględnieniem wymogów Statutowych oraz prawnych.

Nasze usługi obejmują ustalanie wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na rożne typy/serie jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w przypadku obsługi funduszy o wielu klasach  jednostek uczestnictwa lub seriach certyfikatów inwestycyjnych.

Rekoncyliacja wartości aktywów, aktywów netto oraz aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa/certyfikat inwestycyjny z depozytariuszem

PKO Finat świadcząc usługi księgowości funduszy, prowadzi z Depozytariuszem uzgodnienia stanów ksiąg rachunkowych funduszu będących podstawą obliczenia WAN oraz WAN przypadający na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny w zakresie i terminach przewidzianych w Statucie funduszu oraz w innych terminach indywidualnie ustalonych w procedurach współpracy.

Kontrola limitów inwestycyjnych

PKO Finat w ramach świadczenia usług weryfikuje dostosowanie polityki inwestycyjnej funduszu do limitów inwestycyjnych nałożonych przepisami prawa i Statutem funduszu. W razie potrzeby dostarcza Klientowi dane/raporty niezbędne do sporządzenia informacji dla KNF.

Nadzorowanie rozliczeń pieniężnych funduszu

Nasze usługi obejmują:

 • potwierdzanie wszystkich transakcji zawartych przez fundusz z depozytariuszem oraz kwalifikowanie ich do danego dnia wyceny,
 • nadzorowanie terminowości i prawidłowości rozliczeń transakcji zawartych na rynkach kapitałowych oraz pieniężnych,
 • przygotowywanie i przesyłanie w terminach indywidualnie uzgodnionych z klientem projekcji płynności funduszu – Cash flow,
 • dokonywanie w imieniu Klienta płatności zobowiązań i wykonywanie innych przelewów środków pieniężnych z rachunków funduszu,
 • weryfikacja stanów rachunków papierów wartościowych oraz pieniężnych,
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi w tym wystawianie deklaracji podatkowych w zakresie ustalonym w zasadach współpracy.

 Sprawozdawczość zarządcza

Usługa obejmuje sporządzanie na każdy dzień wyceny raportów bieżących na potrzeby TFI, które w szczególności obejmują informacje o:

 • zestawieniach sald ksiąg rachunkowych funduszu,
 • zestawieniach ilościowo-wartościowych składników portfela inwestycyjnego funduszu,
 • informacje o wartości aktywów netto i aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny,
 • informacje o wysokości limitów inwestycyjnych.

Terminy przekazywania i szczegółowy zakres innych raportów z działalności funduszu przygotowywanych na potrzeby Towarzystwa pozostają do uzgodnienia.

Sprawozdawczość ustawowa

W ramach sprawozdawczości PKO Finat sporządza:

 • kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania finansowe funduszu w formacie wymaganym przez przepisy prawa oraz Komisję Nadzoru Finansowego,
 • sprawozdania sporządzane na potrzeby NBP,
 • prowadzi rejestr transakcji wymagany odpowiednimi przepisami prawa.

Udostępnienie ksiąg rachunkowych funduszu do badania lub kontroli

W przypadku wystąpienia konieczności skontrolowania lub badania przez Klienta, Audytora  lub inny Urząd uprawniony do kontroli  prowadzonych ksiąg rachunkowych funduszu PKO Finat umożliwia dostęp do zapisów ksiąg rachunkowych w możliwie najkrótszym czasie od powiadomienia o planowanej kontroli czy badaniu.

W ramach usługi Finat  oferuje stałą współpracę z biegłym rewidentem w okresowym przeglądzie/ badaniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych funduszu.

Drukuj