W ramach czynności pomocniczych w zakresie ewidencji uczestników FIZ realizujemy następujące usługi:

  • wprowadzanie, przetwarzanie i przechowywanie wszelkich oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w funduszu i innych informacji dotyczących uczestników funduszu lub Certyfikatów przekazywanych do PKO Finat,
  • ewidencjonowanie danych identyfikacyjnych uczestników funduszu i osób uprawnionych do reprezentacji uczestnika oraz wszelkich zmian w tym zakresie,
  • wprowadzanie danych dotyczących Certyfikatów posiadanych przez uczestników,
  • sporządzanie i wysyłanie zaświadczeń o wpisaniu Certyfikatów w Ewidencji Uczestników Funduszu oraz potwierdzeń dotyczących umorzenia Certyfikatów, w tym przeniesienie praw,
  • sporządzanie i wysyłanie do Depozytariusza dyspozycji przelewów, wypłaty dochodów uczestnikom oraz żądań wykupu Certyfikatów,
  • realizację czynności związanych z obliczaniem i ewidencjonowaniem:

- opłat pobieranych przez Towarzystwo w związku z obsługą żądań wykupu Certyfikatów oraz innych opłat pobieranych przez Towarzystwo na podstawie statutu lub na podstawie umowy zawartej pomiędzy funduszem a uczestnikiem,

- liczby Certyfikatów emitowanych i wykupywanych przez fundusz,

  • realizację na rzecz funduszu czynności wspomagających realizację obowiązków funduszu, jako płatnika podatku, nałożonych przepisami prawa.

PKO Finat administruje Ewidencją Dystrybutorów i Sprzedawców w zakresie przyjmowania, weryfikacji, rejestrowania, przetwarzania, przechowywania danych Sprzedawców i Dystrybutorów oraz aktualizacji tych danych na podstawie informacji przekazywanych przez Towarzystwo do PKO Finat.

Drukuj