Informacja o zasadach ochrony danych osobowych w PKO BP Finat sp. z o.o.

Zakres zastosowania Rozporządzenia

Przetwarzanie danych osobowych w PKO BP Finat sp. z o.o. regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”, „Rozporządzenie”.

Administrator danych

PKO BP Finat sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

Inspektor ochrony danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia administrator danych: PKO BP Finat sp. z o.o. wyznaczył Pana Pawła Ornocha na Inspektora Ochrony Danych.

Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia, w tym w szczególności w sprawie realizacji praw osób, których dane dotyczą oraz naruszeń dotyczących ochrony danych osobowych.

W celu umożliwienia kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych został utworzony dedykowany adres e-mail: iod_finat@finat.pl

Osoby, których dane dotyczą mogą także kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie na adres:

Inspektor Ochrony Danych
PKO BP Finat sp. z o.o.
ul. Grójecka 5
02-019 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia Inspektor Ochrony Danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Realizacja praw osób których dane są przetwarzane:

Żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie realizacji jej uprawnień w zakresie:

  1. prawa dostępu do informacji, w tym prawa do kopii danych (art. 15 RODO);
  2. prawa do sprostowania danych (art. 16 RODO);
  3. prawa usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
  4. prawa do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
  5. prawa do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
  6. prawa do sprzeciwu (art. 21 RODO);
  7. prawa do niepodlegania automatycznym rozstrzygnięciom indywidualnym (art. 22 RODO).
Drukuj