PKO BP Finat sp. z o.o. zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (DPF/4031/103/11/07/08/JW) z dnia 1 lutego 2008 r. posiada zezwolenie na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.).

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania, skontaktuj się z nami: biuro@finat.pl

Drukuj