PKO BP Finat sp. z o.o. zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (DPF/4031/103/11/07/08/JW) z dnia 1 lutego 2008 r. posiada zezwolenie na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych.

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.),
2.    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 847).

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania, skontaktuj się z nami: biuro@finat.pl

Drukuj