2020-06-09

PKO BP Finat sp. z o.o. informuje, że w dniu 9 czerwca 2020 r. zarządy PKO BP Finat sp. z o.o. i ZenCard sp. z o.o. uzgodniły i podpisały plan połączenia ZenCard sp. z o.o. z PKO BP Finat sp. z o.o. sporządzony zgodnie z art. 498 i 499 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (Ksh).

Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Ksh poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) ZenCard sp. z o.o. jako spółki przejmowanej, na rzecz PKO BP Finat sp. z o.o., jako spółki przejmującej. Na skutek połączenia PKO BP Finat sp. z o.o. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki ZenCard sp. z o.o., a ZenCard sp. z o.o. zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby PKO BP Finat sp. z o.o.

Zgodnie z art. 500 § 21 Ksh udostępniamy do publicznej wiadomości plan połączenia PKO BP Finat sp. z o.o. z ZenCard sp. z o.o.