Dystrybucja Funduszy

PKO BP Finat sp. z o.o. prowadzi dystrybucję jednostek uczestnictwa 3 funduszy i subfunduszy w ramach współpracy z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. Działalność Spółki prowadzona jest na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (DPF/4031/103/11/07/08/JW) z dnia 1 lutego 2008 r. Uczestnikami funduszu mogą być zarówno osoby indywidualne, jak i osoby prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej.

PKO Finat realizując czynności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa stosuje zasady zapewniające ochronę interesów Klienta w najszerszym możliwym zakresie:

 • działając uczciwie, sprawiedliwie, profesjonalnie, zgodnie z zasadami najlepiej pojętego interesu Klienta,
 • dostarczając Klientom właściwych i kompletnych informacji - rzetelnych, jednoznacznych i niewprowadzających w błąd,
 • świadcząc Klientom usługi, dostosowane do ich wiedzy i doświadczenia, jak i do ich indywidualnych potrzeb.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 847).

Przyjmowanie zleceń i innych oświadczeń woli w związku z dystrybucją jednostek uczestnictwa odbywa się za pośrednictwem:

 • Infolinii obejmującej funkcjonalność obsługi:
 1. za pomocą telefonu poprzez Konsultantów uprawnionych do przyjmowania od Klientów oświadczeń woli w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub
 2. automatycznej poprzez aplikację IVR,
 • obsługi bezpośredniej w siedzibie PKO Finat pod adresem  02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5.

1.      PKO Finat świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy w następujący sposób:

 • przyjmuje od Klientów oświadczenia woli dotyczące zleceń nabycia lub zbycia;
 • identyfikuje Klientów oraz dokonuje weryfikacji odpowiedniości świadczonych im usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrożonymi procedurami,
 • niezwłocznie przekazuje do realizacji przyjęte od Klienta oświadczenia woli  przy wykorzystaniu systemów do elektronicznej transmisji zleceń,
 • rozpatruje reklamacje zgłoszone przez Klientów w związku z prowadzoną dystrybucją,
 • nie pośredniczy w obrocie gotówkowym; wszelkie rozliczenia w tym zakresie dokonywane są na drodze przelewów bankowych realizowanych przez bank prowadzący rachunek klienta.

Szczegółowe zasady świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa określają prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych, których jednostki uczestnictwa dystrybuuje PKO Finat.

2.      Skargi i reklamacje Uczestnicy mogą składać w następujący sposób:

 • w formie pisemnej na adres: 02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5,
 • osobiście w PKO Finat, pod adresem 02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5,
 • drogą mailową na adres: reklamacje@finat.pl,
 • telefonicznie po poprawnym zalogowaniu się do serwisu pod numerem 22 358 56 56.

Reklamacje są wyjaśniane przez PKO Finat bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed upływem tego okresu. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie skomplikowanych, z zastrzeżeniem iż nie może on przekroczyć 60 dni. Jeżeli czas rozpatrywania Reklamacji będzie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od daty złożenia Reklamacji, Uczestnik jest informowany o przebiegu sprawy i podjętych działaniach. Informacja może zostać przekazana listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w PKO BP Finat sp. z o.o.

 

3.      Zarządzanie konfliktem interesów

PKO Finat opracował regulamin wewnętrzny, którego celem jest zapobieganie konfliktom interesów, tj. okolicznościom, które prowadzą lub mogą doprowadzić do powstania sprzeczności pomiędzy: interesem Klienta a interesem PKO Finat, albo interesem Podmiotu powiązanego z PKO Finat lub Klientem PKO Finat, interesami Klientów Finat, na rzecz których Finat świadczy usługi, a obowiązkiem prowadzenia przez Finat działalności dystrybucyjnej w sposób rzetelny i z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta.

Na żądanie klienta PKO Finat udziela szczegółowych informacji dotyczących Zasad zarządzania konfliktami interesów obowiązujących w Spółce. Wnioski można składać za pośrednictwem kanałów komunikacji udostępnionych dla celów obsługi spraw i reklamacji.

4.      Koszty i opłaty

Wpłaty do funduszu lub odkupienie jednostek uczestnictwa/wykup certyfikatów inwestycyjnych obciążone są opłatą manipulacyjną.

Szczegółowe zasady pobierania Opłat związanych z nabywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa, a także opłat obciążających aktywa funduszy określają prospekty informacyjne funduszy oraz skróty prospektów. Odnośniki do prospektów informacyjnych oraz tabel opłat i prowizji dostępne są na stronie internetowej: www.pkotfi.pl

Wszelkie dodatkowe informacje są udzielane przez PKO Finat na indywidualne żądanie.

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym PKO Finat mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania, skontaktuj się z nami!


Wybierz najwygodniejszą dla siebie drogę kontaktu:

Osobiście w biurze:
PKO BP Finat sp. z o.o.
ul. 02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5,

W godzinach pracy biura.

Pocztą tradycyjną:
PKO BP Finat sp. z o.o.
ul. 02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5,

Pocztą elektroniczną na adres: biuro@finat.pl

Telefonicznie pod numerem:  801 32 32 80 lub 22 358 56 56.